تفاهمنامه با مدیریت فناوری و توسعه نوآوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر