بازدید از واحد آموزشی گرمسار دانشگاه صنعتی امیرکبیر

تفاهمنامه با مدیریت فناوری و توسعه نوآوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر

آغاز فعالیت سایت بنیاد دانشگاه امیرکبیر