برگزاری دوره جذب سرمایه استارتاپ ها و صندوق های جسورانه