برگزاری دوره جذب سرمایه استارتاپ ها و صندوق های جسورانه

برگزاری دوره های مدیریت پروژه های نیروگاهی(فوتو ولتائیک)