به منظور آگاهی از ظرفیت های واحد گرمسار و همچنین شناسایی زمینه های سرمایه گذاری و ایجاد کسب و کار در آن منطقه، مدیرعامل و مدیر توسعه کسب و کارهای بنیاد دانشگاه امیرکبیر از واحد گرمسار و منطقه ویژه گرمسار بازدید نمودند. در این بازدید که با حضور و مساعدت مدیر محترم واحد گرمسار صورت گرفت مدیرعامل شرکت فرزان فن اندیش بعنوان یکی از شرکت های دانش بنیان نیز حضور داشت. احداث نیروگاه خورشیدی، ارائه خدمات به شرکت ها و صنایع منظقه گرمسارو انجام مطالعات در خصوص بهره برداری بهینه از زمین های دانشگاه صنعتی امیرکبیر در دستور کار این بازدید قرار داشت و با توجه به زمینه های مساعد همکاری امید است در آینده شاهد توسعه فعالیت های بنیاد دانشگاه امیرکبیر در منطقه گرمسار باشیم.