بهره برداری از پارکینگ با پنل خورشیدی در بخش اداری منطقه ویژه اقتصادی گرمسار