پنجمین نشست تخصصی همایش ملی ارتباط علوم انسانی، تولید و صنعت