اخبار تأسیس مرکز HSE و نکسوس بنیاد دانشگاه امیرکبیر در رسانه ها

توسعه دانش ایمنی، بهداشت و محیط زیست با تأسیس مرکز HSE و نکسوس بنیاد دانشگاه امیرکبیر

امضاء قرارداد احداث پارکینگ خورشیدی با ظرفیت ۲۰ کیلو وات در منطقه ویژه اقتصادی گرمسار