برگزاری هشتمین جلسه هیأت امناء بنیاد دانشگاه امیرکبیر