بنیاد دارای هیأت مدیره ای مرکب از ۵ نفر عضو (از بین اعضاء هیأت امناء و یا خارج آن) می باشد.
اعضاء هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب می شوند.
هیأت مدیره نمایندۀ قانونی بنیاد است و در کلیۀ امور و معاملات حسب نظر تأیید هیأت امناء دارای اختیار است.
اعضای هیأت مدیره عبارتند ازجناب آقایان :