بنیاد دارای هیأت مدیره ای مرکب از ۵ نفر عضو (از بین اعضاء هیأت امناء و یا خارج آن) می باشد.
اعضاء هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب می شوند.
هیأت مدیره نمایندۀ قانونی بنیاد است و در کلیۀ امور و معاملات حسب نظر تأیید هیأت امناء دارای اختیار است. هیأت مدیره یک نفر را از بین خود و یا خارج از هیأت مدیره برای مدت دو سال به سمت مدیرعامل انتخاب می کند.
اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل عبارتند ازجناب آقایان :