بالاترین مرجع تصمیم گیری بنیاد دانشگاه امیرکبیر است که متشکل از افراد دانشگر و مجرب در حوزه دانش و صنعت می باشد و دارای ۲۳ عضو است.
اعضای هیأت امنا عبارتند از جناب آقایان: