بنیاد دانشگاه امیرکبیر مؤسسه ای عام المنفعه و غیر انتفاعی است که همه حقوق آن متعلق به دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) است و با هدف ارتقاء سطح تولید علم، تحقیق و پیشرفت کشور از طریق کمک در جهت توسعۀ کیفی و کمی دانشگاه صنعتی امیر کبیر تأسیس شده است.

اندیشه تأسیس سازمانی که بتواند با انجام فعالیت های اقتصادی و جذب و ساماندهی کمک های مردمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر را در تأمین منابع مالی در راستای تحقق اهداف آموزشی و پژوهشی آن همراهی نماید از سال ۱۳۸۶ مطرح شده است. در این راستا بنیاد دانشگاه امیرکبیر در تیرماه ۱۳۹۱ به ثبت رسید و رسمیت یافت.

بنیاد دانشگاه امیرکبیر بر آن است تا با بهره گیری از سرمایه انسانی سرشار دانشگاه اعم از استادان و دانشجویان همه مقاطع تحصیلی و همچنین امکانات آموزشی، پژوهشی و ارتباطی دانشگاه گام مؤثری در توسعه صنعتی کشور بردارد و اگر چه دانشگاه صنعتی امیرکبیر بعنوان «مادر دانشگاههای صنعتی کشور» در صدر مؤسسات آموزشی و پژوهشی صنعتی کشور قرار دارد و از ظرفیت های بسیار زیادی برخوردار است ولی بنیاد دانشگاه امیرکبیر در اجرای مأموریت خود، از همه ظرفیت های موجود در دانشگاهها و صنایع بهره خواهد جست.

ایفاء نقش بایسته و شایسته دانشگاه در فرآیند توسعه صنعت از جهت گیری های استراتژیک بنیاد دانشگاه امیرکبیر است و تلاش می نماید از طریق افزایش ضریب مفیدیت دانشگاه، توسعه و پژوهش را در صنعت کشور ترویج و نهادینه نماید و در این مسیر بعنوان مشاوری کاردان و امین، بخش های مرتبط در حاکمیت را مدد رساند.

ارائه خدمات مدیریت به سازمان ها و توانمندسازی سرمایه های انسانی آنها با هدف ارتقاء اثربخشی عامل انسانی در سازمان و صنعت یکی دیگر از محورهای فعالیت بنیاد دانشگاه امیرکبیر است. از مهمترین چالش های مسیر توسعه، مدیریت و رهبری سازمان است. سبک رهبری مدیران، میزان تسلط ایشان به اصول و مهارت های مدیریتی از جمله برنامه ریزی، نظارت، رهبری و تصمیم گیری از جمله عناصر حیاتی در موفقیت سازمان ها به ویژه در شرایط توسعه یابندگی است.

بنیاد دانشگاه امیرکبیر با آگاهی نسبت به اقتضائات توسعه و با تکیه بر سرمایه های ارزشمند انسانی در اختیار در حوزه های مشاوره و آموزش بعنوان یک شریک استراتژیک سازمان و صنعت را در مسیر توسعه و پیشرفت همراهی می نماید. کمک و حمایت از سازمان ها در شناسایی، جذب، نگهداشت و توسعه سرمایه های انسانی ایشان با در اختیار داشتن بانک قدرتمندی از اطلاعات نیروی کار شایسته و توانایی ارزیابی علمی و شایستگی های کارکنان در تمام رده های سازمانی خدمتی است که انجام آنرا جزء مأموریت خود قرار داده است.

بنیاد دانشگاه امیرکبیر همچنین بر آن است تا با ایجاد ساختار قدرتمند اجرای پروژه، بعنوان یک سازمان متعهد و مشتری مدار، نقش دانشگاه در اجرای پروژه های گوناگون در حوزه صنعت را تقویت نماید. در این راستا توانسته با جلب حمایت کارفرمایان، پروژه هایی را آغاز نماید که افق روشنی فرا روی صنعت کشور گشوده و خود گامی است عملی در جهت تحقق آرمان ارتباط منطقی و اثربخش صنعت و دانشگاه.