بنیاد دانشگاه امیرکبیر مؤسسه ای عام المنفعه و غیر انتفاعی است که همه حقوق آن متعلق به دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) است و با هدف ارتقاء سطح تولید علم، تحقیق و پیشرفت کشور از طریق کمک در جهت توسعۀ کیفی و کمی دانشگاه صنعتی امیر کبیر تأسیس شده است.

اندیشه تأسیس سازمانی که بتواند با انجام فعالیت های اقتصادی و همچنین جذب و ساماندهی کمک های مردمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر را در تأمین منابع مالی در راستای تحقق اهداف آموزشی و پژوهشی آن همراهی نماید از سال ۱۳۸۶ مطرح شده است. در این راستا پس از تشکیل نخستین دوره هیأت مدیره در سال ۱۳۸۸، بنیاد دانشگاه امیرکبیر در تیرماه ۱۳۹۱ به ثبت رسید و رسمیت یافت.

بنیاد دانشگاه امیرکبیر بر آن است تا با بهره گیری از سرمایه انسانی سرشار دانشگاه اعم از استادان و دانشجویان همه مقاطع تحصیلی و همچنین امکانات آموزشی، پژوهشی و ارتباطی دانشگاه گام مؤثری در توسعه صنعتی کشور بردارد و اگر چه دانشگاه صنعتی امیرکبیر بعنوان «مادر دانشگاههای صنعتی کشور» از جایگاه ویژه ای در مؤسسات آموزشی و پژوهشی صنعتی کشور برخوردار است و دارای ظرفیت های بسیار زیادی است ولی بنیاد دانشگاه امیرکبیر در اجرای مأموریت خود، از ظرفیت های موجود در نهاد دانشگاه و صنعت در راستای مأموریت خود بهره خواهد جست.

ایفاء نقش بایسته و شایسته دانشگاه در فرآیند توسعه صنعت از جهت گیری های استراتژیک بنیاد دانشگاه امیرکبیر است و تلاش می نماید از طریق افزایش اثربخشی دانشگاه، توسعه و پژوهش را در صنعت کشور ترویج و نهادینه نماید و در این مسیر بعنوان مشاوری کاردان و امین، بخش های مرتبط در حاکمیت را مدد رساند.

بنیاد دانشگاه امیرکبیر ضمن ایجاد بستری مناسب برای جذب و مدیریت حمایت های نیکوکاران و خیّرین، شناسایی و ساماندهی زمینه های مشارکت خیّرین دررفع نیازهای توسعه دانشگاه را در دستور کار خود دارد و با حمایت خیّرین نسبت به تأمین منابع مالی طرح های نیکوکارانه ازجمله به روش جمع سپاری اقدام می نماید. ترویج فرهنگ نیکوکاری در بین دانشگاهیان و به ویژه دانشجویان از جمله جهت گیری های بنیاد است تا ظرفیت های نیکوکارانه را در سرمایه های انسانی دانشگاه و جامعه افزایش دهد.

ارائه خدمات مدیریت به سازمان ها و توانمندسازی سرمایه های انسانی آن ها با هدف ارتقاء اثربخشی عامل انسانی در سازمان و صنعت یکی دیگر از محورهای فعالیت بنیاد است. از مهمترین چالش های مسیر توسعه، مدیریت و رهبری سازمان است. سبک رهبری مدیران، میزان تسلط ایشان به اصول و مهارت های مدیریتی از جمله برنامه ریزی، نظارت، رهبری و تصمیم گیری از جمله عناصر حیاتی در موفقیت سازمان ها به ویژه در شرایط توسعه یابندگی است.

بنیاد دانشگاه امیرکبیر با آگاهی نسبت به اقتضائات توسعه  و با شناسایی نیازهای سازمان ها و شرکت های دانش بنیان و با تکیه بر سرمایه های ارزشمند انسانی در اختیار در حوزه های مشاوره های غیر فنی و مدیریت اجرائی و آموزش های کاربردی بعنوان یک شریک استراتژیک، سازمان و صنعت را در مسیر توسعه و پیشرفت همراهی می نماید. کمک به سازمان ها در شناسایی، جذب، نگهداشت و توسعه سرمایه های انسانی ایشان با دسترسی به منابع انسانی شایسته و توانایی ارزیابی علمی شایستگی های کارکنان در همه رده های سازمانی، خدمتی است که انجام آنرا جزء مأموریت خود قرار داده است.

بنیاد دانشگاه امیرکبیر با شناسایی توانمندی ها و مزیت های تخصصی دانشکده‌ها و نیازهای صنعت و فرصت های توسعه صنعتی، زمینه ایفاء نقش مؤثر دانشگاه در رفع نیازها و توسعه صنعت را تقویت می نماید.

بنیاد دانشگاه امیرکبیر با رویکرد ترویج و گسترش نوآوری ضمن تقویت فعالیت های خود در مرکز HSE و نکسوس بنیاد دانشگاه امیرکبیر و ارائه خدمات نوآورانه به جامعه وسیع مخاطبان خود از جمله در صنایع و سازمان های دولتی و خصوص، از ایجاد و توسعه مراکز نوآوری با جلب مشارکت بخش خصوصی حمایت می کند. همچنین در این راستا با بهره گیری از توان علمی دانشگاه و مشارکت بخش خصوصی، مرکز کسب و کار دیجیتال را تأسیس نموده است. طرح ریزی و اجرای رویدادهای نوآوری مرتبط با حوزه های گوناگون از دیگر خدماتی است که بنیاد در این زمینه ارائه می نماید.

بنیاد دانشگاه امیرکبیر در راستای توانمندسازی صنایع در امر تحقیق و توسعه، به ایجاد واحدهای R&D در سازمان ها مبادرت می نماید. تدوین فرآیندها، سازماندهی و آموزش مدیران و منابع انسانی شرکت ها توسط تیم های حرفه ای بنیاد صورت می گیرند. بنا بر تصمیم استراتژیک آن ها مبنی بر انجام این فرآیند در داخل سازمان، توسط تیم های حرفه ای بنیاد با هدف کلی بهبود مستمر و افزایش توان رقابت سازمان صورت می گیرد.

بنیاد دانشگاه امیرکبیر با شناسایی دانش آموزان و دانشجویان مستعد در راستای حمایت آموزشی، مالی، شغلی و حمایت از ایده ها و طرح های نوآورانه آن ها گام بر می دارد.

بنیاد دانشگاه امیرکبیر همچنین بر آن است تا با ایجاد ساختار قدرتمند اجرای پروژه، بعنوان یک سازمان متعهد و مشتری مدار، نقش دانشگاه در اجرای پروژه های گوناگون در حوزه صنعت را تقویت نماید. در این راستا توانسته با جلب حمایت کارفرمایان، پروژه هایی را آغاز نماید که خود گامی است عملی در جهت تحقق آرمان ارتباط اثربخش صنعت و دانشگاه.