بنیاد دانشگاه امیرکبیر بعنوان مؤسسه ای عام المنفعه و غیر انتفاعی، با درک نقش متقابل دانشگاه و صنعت و با بهره مندی از سرمایه های انسانی نوآور و ارزش آفرین، از طریق تولید و عرضه راه حل های فن آورانه، خدمات تحقیق و توسعه، مشاوره مدیریت و توانمندسازی منابع انسانی، مدیریت ساخت و مدیریت پروژه، مبتنی بر نیازهای روز و آینده صنایع، دانش آموختگان و دانشگاه و با بکارگیری و توسعه فن آوری های دیجیتال، در راستای ارتقاء جایگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر و افزایش بهره مندی جامعه ایران و بهبود سبک زنگی مردم گام بر می دارد و کسب سود منصفانه در سطح وسیعی از خدمات را مد نظر قرار داده ا ست تا از این طریق بتواند ر ضایت ذینفعان و بقاء خود را تضمین نماید و نیز با جذب و مدیریت کمک های نیکوکاران در راستای اهداف دانشگاه صنعتی امیرکبیر گام بردارد.